Plec de clàusules administratives generals per a la contractació de subministraments a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus

Plec de clàusules administratives generals per a la contractació de subministraments a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus - Barcelona : Butlletí Oficial de la Provincia 1997


Entitat del Medi Ambient--Contractes--Models


Plecs de condicions--Residus--Tractament i eliminació

Powered by Koha